Algemene Voorwaarden Kinder en Jongerentherapie.

 

 

In navolging van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Voor het uitvoeren van een behandeling spreken de therapeut en de ouder(s) of voogd en/of de jongere het volgende met elkaar af:

1. Behandeling

De therapeut biedt de volgende therapie: Integratieve Kindertherapie of Integratieve Jongerentherapie.De therapie bestaat uit therapeutische sessies met het kind / jongere en oudergesprekken. Een therapeutische sessie met een kind /jongere wordt niet door ouders bijgewoond, tenzij het in het belang van het kind /jongere is om hierover andere afspraken te maken. 

2. Verloop van de therapie 

De eerste 5 sessies met het kind/jongere worden benut voor verheldering van de klacht en de mogelijkheden van het kind/jongere, versterking van het zelfbeeld en zelfvertrouwen en het komen tot een plan van aanpak. Na iedere vijf sessies met het kind /de jongere vindt er een oudergesprek plaats, tenzij gedurende de behandeling tot andere afspraken wordt gekomen. Tijdens de oudergesprekken worden de ouder(s) / voogd geïnformeerd over de voortgang van de therapie en begeleid om het kind /de jongere te helpen zijn of haar klacht aan te pakken. De oudergesprekken  zijn proces- en doelgericht. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen naar voren gebracht na toestemming van het kind /de jongere. De therapeut werkt in dienst van het belang van het kind/de jongere en volgens de rechten van het kind/de jongere. 

3. Medewerking

Ouder(s) voogd geven de therapeut naar beste weten de informatie en de medewerking die de therapeut nodig heeft voor het geven van een goede therapie aan het kind/ de jongere. De ouders geven toestemming om, ná mijn expliciete vraag, indien nodig, bij de volgende instanties informatie in te winnen dan wel informatie aan te verstrekken, te weten; huisarts, jeugdarts , PO en/of VO.

4. Privacy

De therapeut is gehouden aan de wettelijke plicht om een dossier aan te leggen. In het dossier worden gegevens opgenomen voor zover deze relevant zijn voor een goede therapie voor het kind/de jongere. De therapeut beperkt zich tot een minimaal noodzakelijke hoeveelheid informatie in het dossier. Alleen de behandelend therapeut heeft toegang tot de gegevens in het dossier. De therapeut zorgt voor geheimhouding van de gegevens. De therapeut verstrekt de gegevens niet aan derden, tenzij daarvoor expliciet toestemming is gegeven door ouder(s) /voogd en het kind/ de jongere indien 12 jaar of ouder, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten. 

Bij signalen of vermoedens van geweld in de huiselijke sfeer is de therapeut wettelijk verplicht de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te volgen. Deze stappen worden opgenomen in het dossier.

De gegevens uit het dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • Voor een waarnemend collega bij ernstige ziekte of overlijden van de therapeut.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg.
  • Voor de zorgnota / factuur die u ontvangt. Hierop staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 Het dossier wordt zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlener-schap noodzakelijk is.

5. Betaling  

Een therapeutische sessie met een kind/jongere duurt 60 minuten en bedraagt € 90,00 per sessie.  
De kosten voor het intake gesprek bedragen € 90,00
De kosten voor de oudergesprekken bedragen € 90,00 per gesprek van een uur.
De kosten voor een schoolobservatie inclusief nagesprek bedragen € 100,00
Ouders ontvangen wekelijks een factuur per email met daarin een vermelde betalingstermijn. Bij niet tijdige betaling is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.
Bij verhindering laten ouder(s)/voogd de therapeut dit uiterlijk 2 dagen voor de sessie weten. Bij niet tijdige afmelding zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

6.  Richtlijnen

De therapeut handelt conform de professionele eisen en richtlijnen van de Beroepsvereniging  VIT (Vereniging Integraal Therapeuten). 
Wanneer een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, is ook schriftelijke toestemming op de Behandelovereenkomst van het kind nodig.
Wanneer een kind 16 jaar of ouder is, is geen toestemming van ouders nodig voor de behandeling.
Dan kan het kind ook zelf een handtekening zetten onder de behandelovereenkomst. Als betaling van de sessies door ouders wordt gedaan, dienen zij ook schriftelijk voor toestemming te tekenen. 

7 . Klachten en tevredenheid

De dienstverlening van Therapie Spoenk valt onder de Wet kwaliteit, Klachten Geschillen Zorg (wkkgz). Bij onvrede kunt u zich rechtstreeks tot de therapeut wenden. Indien dit niet tot verbetering leidt kunt u terecht bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging van de therapeut; www.vit.nl
In navolging van de wet is Kinder en Jongerentherapie Spoenk ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG én valt therapeut onder het Tuchtrecht van de aangesloten koepel, de RBCZ.

8. Overige bepalingen:

De therapeut is gebonden aan de wettelijke regel dat bij kinderen onder de 16 jaar beide gezaghebbende ouders met een handtekening toestemming geven voor de therapie. De ene gezaghebbende ouder zorgt ervoor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en hier toestemming voor geeft.