Klachtenprocedure en Privacyverklaring

Klachtenprocedure

Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (de Wkkgz) van kracht. Deze klachtenwet geldt onder andere voor zorgverleners in de complementaire zorg.

De Wkkgz bepaalt dat cliënten bij onvrede of een klacht in eerste instantie de ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgen. Wanneer dit onvoldoende is kunnen zij zich wenden tot de geschilleninstantie waarbij hun zorgverlener is aangesloten. Iedere zorgverlener dient een klachtenfunctionaris te hebben, aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie en een klachtenreglement te hebben dat is vastgesteld in overeenstemming met een representatieve patiënten- of cliëntenorganisatie.

Bij ontevredenheid hoor ik dat vanzelfsprekend het liefste zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u de klacht te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103197R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie TCZ).

Privacyverklaring

Dit leesdocument betreft het omgaan met uw privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook de wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). In dat dossier bewaar ik mijn aantekeningen en noteer ik gegevens over de wp-content en de voortgang van de sessies. Ook worden in het dossier persoonlijke gegevens opgenomen die voor de start van de behandeling noodzakelijk zijn. Het kan nodig zijn ook gegevens op te vragen bij een andere zorgverlener, zoals de huisarts, de jeugdarts of een relevant persoon op de school van het kind/de jongere. Bij kinderen en jongeren onder de 18 gebeurt dit na expliciete toestemming van beide ouders; jongeren ouder dan 18 mogen hier zelf toestemming voor geven.

Ouders mogen van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens van kinderen en jongeren, en dat onbevoegden geen toegang verleend wordt tot deze gegevens. Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De dossiers worden bewaard conform de wettelijke termijn van de WGBO.

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om een ander zorgverlener te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg en/of supervisie.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar verplicht het om van uw kind de volgende gegevens op te nemen in de factuur voor vergoeding:
  • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de cliënt.
  • Datum consult, prestatiecode en omschrijving ”Integratieve Therapie”.
  • Kosten van de behandeling.
 • Uw e-mailadres gebruik ik om facturen te versturen en contact te hebben over de afspraken.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, neem dan alstublieft contact met mij op.

Ine Salman            

Integratief Kinder- en Jongerentherapeut

info@therapiespoenk.nl